پوران: هوار هوار (ترانه فیلم)

هوار هوار
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: جهانبخش پازوکی
خواننده: پوران
ترانه فیلم: شیر تو شیر

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *