پوران: خشم طبیعت

خشم طبیعت
شعر: [رحیم] معینی کرمانشاهی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: پوران

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone