ویگن: ماندانا

ماندانا
شعر: کارو
خواننده: ویگن

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!