عباس مهرپویا: غم تنهایی

غم تنهایی
شعر: داریوش روشن
آهنگ: عباس مهرپویا
خواننده: عباس مهرپویا

از «عباس مهرپوبا» در این سایت:
تاریخچهٔ ترانهٔ «مرگ قو»

* * *