عباس مهرپویا: باور کن

باور کن
شعر: [اسماعیل] نواب صفا
تنظیم و ارکستر: اروین موره (Erwin Muret)
خواننده: عباس مهرپویا

از «عباس مهرپوبا» در این سایت:
تاریخچهٔ ترانهٔ «مرگ قو»

* * *