عباس مهرپویا: دیگر دوباره عاشق نخواهم شد

هرگز دوباره عاشق نخواهم شد
شعر: وحید [ادیبی]
آهنگ: عباس مهرپویا
خواننده: عباس مهرپویا

از «عباس مهرپوبا» در این سایت:
تاریخچهٔ ترانهٔ «مرگ قو»

* * *