عباس مهرپویا: پرستاری

پرستاری
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: کامبیز مژدهی
خواننده: عباس مهرپویا

از «عباس مهرپوبا» در این سایت:
تاریخچهٔ ترانهٔ «مرگ قو»

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *