عباس مهرپویا: توفان

توفان
شعر: کسمایی
آهنگ: روبرت ـ اروین موره (Erwin Muret)
خواننده: عباس مهرپویا

از «عباس مهرپوبا» در این سایت:
تاریخچهٔ ترانهٔ «مرگ قو»

* * *
روی جلد این صفحه را در اینجا ببنید!

* * *