عباس مهرپویا: توفان

توفان
شعر: کسمایی
آهنگ: روبرت ـ اروین موره
خواننده: عباس مهرپویا

از «عباس مهرپوبا» در این سایت:
تاریخچهٔ ترانهٔ «مرگ قو»

* * *