ویگن: خوشه‌چین

خوشه‌چین
شعر: [هوشنگ] شهابی
خواننده: ویگن

آهنگ اصلی این ترانه در اینجا بشنوید!
نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *