ویگن: بارون بارونه (گلنسا)

ویگن بارون بارونه

بارون بارونه (گلنسا)
شعر: آرین‌نژاد [سیروس آرین‌پور]
آهنگ: عطاالله خرم
خواننده:‌ ویگن

بارون بارونه زمینا تَر می‌شه
گلنسا جونم کارا بهتر می‌شه
گلنسا جونم تو شالیزاره،‌ برنج می‌کاره
می‌ترسم بِچآد، طاقت نداره

بارون بارونه زمینا تَر می‌شه
گلنسا جونم کارا بهتر می‌شه

دونه‌های بارون ببارین آروم‌تر
گُلهای نارنج داره میشه پرپر
گلنسای من رو می‌دن به شوهر
خدای مهربون تو این زمستون
یا من‌و بِکُش یا اون‌و نَستون

بارون بارونه زمینا تَر می‌شه
گلنسا جونم کارا بهتر می‌شه
گلنسا جونم غصه نداره
زمستون می‌ره پُشتش بهاره

* * *
مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *