تاجیک: زهره

زهره
شعر: ؟؟
آهنگ: [مصطفی] مراد بختی
خواننده: [امان‌الله] تاجیک

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *