فرشته: یار من

یار من
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: بزرگ لشکری
خواننده: فرشته