آفت: هوو

هوو
شعر: [منوچهر] گودرزی
آهنگ: [منوچهر] گودرزی
خواننده: آفت

نام و یاد «همسر» در ترانه‌های ایرانی (مجموعه ترانه‌ها)

* * *

error: Content is protected !!