نام و یاد «همسر» در ترانه‌های ایرانی (مجموعه ترانه‌ها)

در تاریخ ادبیات هر کشور، اشعار تغزلی جای ویژهٔ خود را دارند. سروده‌هایی که در آن از حالات عشق گفته شده، سخنی که از هر زبان بشنوی نامکرر است. همه توصیف جلوه‌های یار است و عرض ارادت بسیار به معشوق.

در دنیای موسیقی هم ترانه‌های عاشقانه سهم بیشتری برده‌اند. ترانه‌هایی که ویژگی‌های معشوق یا وصف زیبایی‌های او از زبان عاشق است و ما بنا به قراری ناننوشته می‌دانیم «آن یگانه یار»، لزوما «همسر» طرف نیست. گرچه هر از چندی ترانه‌ای هم به بازار آمده که مخاطبِ خاصِ آن «همسر» بوده است.

نکتهٔ ظریف ترانه‌هایی که در خطاب به همسر می‌شنویم احترام، و عزت و حرمتی است در آن به شریک زندگی شده است. نمونه‌اش ترانه‌ای که تاجیک (خوانندهٔ کوچه و بازار) می‌خواند.

در جعبهٔ موسیقی این صفحه تعدادی ترانه‌هایی که برای «همسر» (زن ـ‌ مرد) خوانده شده را با صدای خوانندگان مختلف در اجراهای متفاوت خواهید شنید. (ترتیب قرار گرفتن ترانه‌ها بر اساس حروف الفبا و نام خواننده است.) شما هم اگر نمونه‌های سراغ دارید بفرستید تا به این مجموعه اضافه شود.

از دیگر افراد خانواده:
مجموعه ترانه‌های «پدر»
مجموعه ترانه‌های «مادر»
مجموعه ترانه‌های «همسر»
مجموعه ترانه‌های «فرزند:‌ دختر ـ پسر»
مجموعه ترانه‌های «اقوام و وابستگان خانوادگی!»

error: Content is protected !!