آغاسی: بُت‌پرست

بُت‌پرست
شعر: بامداد جویباری
آهنگ: حسن صالحی
خواننده: نعمت‌الله آغاسی

ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *