سوسن: بخواهی نخواهی همینه (ترانه فیلم)

بخواهی نخواهی همینه
شعر: شهیار [قنبری]
آهنگ: پرویز [اتابکی]
خواننده: سوسن
ترانه فیلم: پنجره

یادمان «سوسن» به روایت «راوی حکایت باقی»

* * *