حسین موفق: شعله‌جان

شعله‌جان
خواننده: حسین موفق

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *