قاسم جبلی: حوریه

حوریه
آهنگ: ملک
خواننده: قاسم جبلی

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *