قاسم جبلی: فریاد

فریاد
شعر: ؟
آهنگ: شاپور نیاکان
خواننده: قاسم جبلی

error: Content is protected !!