قاسم جبلی: پروین

پروین
شعر: اعلامی
خواننده: قاسم جبلی

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *