مهدی مقدم: پروین

مهدی مقدم پروین

پروین
شعر: مهدی مقدم
آهنگ: ناصر آهنیان
خواننده: مهدی مقدم

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!