قاسم جبلی: سوسن‌جان!

سوسن‌خان
شعر: ؟؟
آهنگ: ؟؟
خواننده: قاسم جبلی

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!