روانبخش: بی‌‌غم زمانه

بی‌غم زمانه
شعر [بامداد] چویباری
آهنگ: [اسفندیار] منفردزاده
خواننده: [غلامعی] روانبخش

در بارهٔ «اسفندیار منفردزاده» در این سایت:

یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *

error: Content is protected !!