پرتو: جشن نامزدی

جشن نامزدی
شعر: ؟؟
آهنگ: عباس شاپوری
خواننده: پرتو