دلکش: گل پرپر

گل پرپر
شعر: [معینی کرمانشاهی]
آهنگ: [محمد شیرخدایی]
خواننده:‌ دلکش