دلکش: ربابه جان!

ربابه‌ جان
شعر: محلی
آهنگ: محلی
خواننده: دلکش

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *