هایده: علی، علی

علی علی
شعر: [محمدحسین] شهریار
خواننده: هایده

علی ای همای رحمت ـ شهریار (خط شاعر و تاریخ سرایش)

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!