ایرج: دختر دریا

دختر دریا
شعر: [عبدالله] الفت
آهنگ: [اسفندیار] منفردزاده
خواننده: ایرج

در بارهٔ «اسفندیار منفردزاده» در این سایت:

یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *