هایده: ابر غم (دل سرد سرده)

ابر غم (دل سرد سرده)
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: [محمد] حیدری
خواننده: هایده

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *