مهستی: نمیری الهی

نمیری الهی
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: [محمد] حیدری
خواننده: مهستی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *