هایده: تنها با گلها (ترانهٔ فیلم)

تنها با گلها
شعر: علیرضا طبائی
آهنگ: حسن لشکری
خواننده: هایده
ترانه فیلم: تنها و گلها

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone