هایده: تنها با گلها ـ تو چشمون سیاهم (جلد صفحه)

تنها با گلها ـ تو چشمون سیاهم
هایده
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
هایده ـ تنها با گلها
هایده ـ تو چشمون سیاهم

* * *