پروین: آهنگ نو

آهنگ نو
شعر: کریم فکور
آهنگ: رضا ناروند
خواننده: پروین