مرضیه: طاووس

طاووس
شاعر: [رحیم] معینی کرمانشاهی
آهنگ: پرویز یاحقی
خواننده: مرضیه

«معینی کرمانشاهی»، شاعر ترانه‌های ماندگار

* * *