عباس مهرپویا ـ شبنم: ساربان

ساربان
شعر: سلطانپور
خوانندگان: عباس مهرپویا ـ نسیم

از «عباس مهرپوبا» در این سایت:
تاریخچهٔ ترانهٔ «مرگ قو»

* * *