مرضیه: بُت‌پرست

بُت‌پرست
شعر: [ابوالقاسم] زارعی
آهنگ: سلیمان اکبری
خواننده: مرضیه