مرضیه: خاطره یک‌شب

خاطره یک‌شب
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: [علی] تجویدی
خواننده: مرضیه