مرضیه: شراره جاویدان

مرضیه شراره جاویدان

شراره جاویدان
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: مرضیه

روشنیِ مویِ تو،
چهره‌ی دلجوی تو
کرده به پا شوری به دلها ز تمنا
روی تو می‌خندد در آیینه‌ی دلها

مهر فروزان تویی،
صبح درخشان تویی
تا تو هوا دارم شدی از رهِ یاری
مَه به شبِ تارم کُند آینه‌داری

تو پیام‌آور مایی ز بهارِ تازه‌رو
به خدا رهبرِ مایی به دیارِ آرزو

روشن شد از رویت شبِ تار و سیاهم
عشق تو می‌بخشد فروغی به نگاهم

تو اگر فرمان دهی به رهت جان ریزم
به خدا چون گَردِ رَه ز میان برخیزم

ز صفا گوید سخن نگه گویای تو
دل من شد شادان ز نوازش‌های تو
به خدا خواهم سر فکنم در پای تو

روشنی موی تو چهره دل جوی تو
کرده به پا شوری به دلها ز تمنا
روی تو می‌خندد در آیینه‌ی دلها

* * *
«معینی کرمانشاهی»، شاعر ترانه‌های ماندگار

* * *

error: Content is protected !!