فریدون اسماعیلی ـ سیما افشار: جانی‌دالر (دو صدایی)

جانی‌دالر
شعر: ایرج طاهری
آهنگ: ایرج طاهری
خوانندگان: فریدون اسماعیلی ـ سیما افشار

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *