سوسن: می بخور

می بخور
آهنگ: رشید مرادی
خواننده: سوسن

یادمان «سوسن» به روایت «راوی حکایت باقی»

* * *