در اینجا چهار زندان است (نگاهنگ)

در این‌جا چار زندان است
به هر زندان دوچندان نقب
در هـر نقب چنـدین حجـره
در هر حجره چندین مرد در زنجیر

یادنامهٔ «احمد شاملو» در این سایت

* * *