در اینجا چهار زندان است (نگاهنگ)

احمد شاملو کیفر

در این‌جا چار زندان است
به هر زندان دوچندان نقب
در هـر نقب چنـدین حجـره
در هر حجره چندین مرد در زنجیر

* * *
آثار «احمد شاملو» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!