سواران نباید ایستاده باشند (نگاهنگ)

خدایا خدایا
سواران نباید ایستاده باشند
هنگاهی که حادثه اخطار می‌شود

یادنامهٔ «احمد شاملو» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone