نشستیم و به مهتاب و شب روشن نگه کردیم (نگاهنگ)

نشستیم و به مهتاب و شب روشن نگه کردیم
و شب شط علیلی بود

یادنامهٔ «مهدی اخوان‌ثالث» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone