آخرین ضربه را محکم‌تر بزن! (نگاهنگ)

تو بزن، تبر بزن!
آخرین ضربه رو محکمتر بزن!