اگه من یه بال قد بال یه پراونه می‌داشتم (نگاهنگ)

اگه من یه بال قدِ بالِ یه پروانه می‌داشتم

یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone