گل توی گلدونها جا دادم (نگاهنگ)

تا می‌شد گل توی گلدونها جا دادم