دوره می‌کنیم شب را و روز را (نگاهنگ)

و ما همچنان
دوره می‌کنیم
شب را و روز را
هنوز را . . .

یادنامهٔ «احمد شاملو» در این سایت

* * *