در شبی مهتاب بنگر در زیر نور ماه (نگاهنگ)

در شبی مهتاب بنگر در زیر نور ماه
امواج کارون را

error: Content is protected !!