ای قایقران به کجا می‌روی!؟ (نگاهنگ)

ای قایقران به کجا می‌روی!؟
به قلب دریا چرا می‌روی!؟

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone