رویا: رقص پروانه

رویا رقص پروانه

رقص پروانه
شعر: معینی کرمانشاهی
آّهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: رویا

رقص پروانه
شعر: معینی کرمانشاهی
آّهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: رویا

تو، بی‌‌من به کجا بروی؟
من، بی‌‌تو به کجا بروم؟
پروانه به کنار گٔل چو به رقص آید؛ تو مرو!
بوی گٔل به دل‌ عاشق طرب افزاید؛ تو مرو!

تو بیا تا یک امشب برود از جانم تب
تو بیا! امشب تو بیا!
تو مرو تا من دیگر نکُنم یارب، یارب
تو بیا! امشب تو بیا!
پروانه به کنار گٔل چو به رقص آید؛ تو مرو
بوی گٔل به دل‌ عاشق طرب افزاید؛ تو مرو

گٔل اگر نازی دارد، تو که سر تا پا نازی
چه شود نازم بکشی
من اگر بی‌‌همرازم، چه شود با دمسازی
سو‌ی خود بازم بکشی
پروانه به کنار گٔل چو به رقص آید؛ تو مرو
بوی گٔل به دل‌ عاشق طرب افزاید؛ تو مرو

* * *

error: Content is protected !!